foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Сертификаты и лицензии

3 Рішення від 03.12.2013 року № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цеінних паперів» передбачено, що емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);

подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

Обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • основні відомості про емітента;
 • інформацію про посадових осіб емітента;
 • інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;
 • інформацію про загальні збори акціонерів;
 • відомості про цінні папери емітента;
 • інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
 • відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;
 • інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);
 • річну фінансову звітність;
 • відомості про аудиторський висновок (звіт) (має містити дані відповідно до розділу XV додатка 38 до цього Положення);
 • звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

На виконання вимог зазначеного Положення ПрАТ «Укратоменергобуд» здійснює розміщення річної інформації на власному веб-сайті:

 Повідомлення про проведення річних загальних сборів (05 травня 2021р о 12:00)

 

Наши проекты

 

Инжиниринг


 

Инженерное обеспечение строительства, охватывающее все фазы реализации инвестиционно-строительных проектов: проектирование, строительство, эксплуатацию объектов.. 

 

 

Генподряд


 

Руководство всеми процессами, происходящими на строительной площадке, управление строительством, налаживание бесперебойной и безостановочной работы.

 

 

Генпроект


 

Полный цикл проектирования искуственных сооружений, промышленных и гражданских объектов, в том числе объектов IV и V категорий для сложных условий строительства.  

 

 

Реконструкция


 

Мы созданы и развивались вместе с объектами а томной енергетики Украины. Объекты, сооружаемые нашей организацией, сдаются качественно и в сроки, регламентированные проектом.